ADDRESS

St. Thomas Central School Vishweshwara Nagar, Mysore - 570008